Agentura pro rozvoj prumyslu v gdyni

Zvý¹ení rozvoj prùmyslových technologií, pøi pohledu na dobrých výrobních výsledkù, energetiky a energetických procesù v oblastech, jako je tisk, textil, plasty, chemikálie, optiky a obalù zvy¹uje riziko vzniku elektrostatického výboje. Dalekém posílena výrobní proces, je dobøe vyrobené zbo¾í, chceme, aby se stal neutralizované, tak¾e si nemyslím, ohro¾ovat bezpeènost u¾ivatelù.

Denta Seal

Nekontrolované vybíjení nahromadìných elektrostatických nábojù mù¾e zpùsobit vznícení smìsi plynù a vzduchu pomocí jisker a také zpùsobit explozi. Øe¹ení tohoto druhu problémù doporuèují spoleènosti, které ve vý¹e uvedených pøípadech poskytují mimo jiné elektrostatické uzemnìní, èi¹tìní nabitého povrchu, neutralizaèní nebo elektrostatické nabíjení.Elektrostatické uzemnìní je proces uzemnìní, který se pou¾ívá pøi nakládání tankerù pøepravujících sypké materiály nebo kapaliny. Jejich poèty jsou nespoèetné mno¾ství elektrostatických nábojù. Pøipojení k tìlu uzemnìní tankeru je povinné pøed zaèátkem nakládky. To eliminuje nebezpeèí vznícení. Jiné tì¾ké situace mají prostor v pøípadì trubek, ventilù, dmychadel, které ve výrobním procesu sypkých materiálù pro získání vibrací nebo odmítnutí mohou být od sebe oddìleny a vytváøet nebezpeèí vznícení. Velké nádoby nebo nádoby naplnìné hoølavými látkami musí být rovnì¾ uzemnìny. Nebezpeèí jsou také neuzemnìné kontejnery, které se pou¾ívají v míchacích a míchacích procesech. Ve skuteènosti ka¾dý klub ve výrobním procesu generuje generování elektrostatických nábojù, a» u¾ jde o nakládání zdrojù do flexibilních nádob nebo o ruèní plnìní bubnù nebo plechovek. Elektrostatické uzemnìní je nezbytné, proto¾e mù¾e zpùsobit výboje mezi personálem a nástroji a kontejnery, zatímco v oblasti ohro¾ené ohro¾ením mù¾e zpùsobit vznícení a výbuch.