Aplikace elektronoveho mikroskopu

V souèasné dobì je metalurgie vìcí, která obklopuje nejen procesy tváøení plastù a slévárny, ale souèasnì má studium struktur v makro tøídì. V moderním zaøízení jsou experimenty obvykle provádìny na metalografických mikroskopech.

Mikroskopie je souèástí, která se objevila pøed nìkolika sty lety. Nicménì pouze v závislosti na mlad¹ím jiném typu mikroskopu byly pou¾ity v metalurgii. V moderních etapách jsou nenahraditelné bìhem knihy s in¾enýrskými materiály. Dnes jsou v této oblasti velmi významné metalografické mikroskopy, které se mimo jiné otáèejí pro studium kovových vzorkù nebo jejich prùlomù. Tak¾e je to zobrazovací technologie, která se provádí na neprùhledných vzorcích. U metalografických mikroskopù mù¾eme mimo jiné obsahovat elektronové mikroskopy, které umo¾òují pozorování struktury na atomové desce a svìtelných mikroskopech s men¹ím zvìt¹ením. Pozorování provádìná s vyu¾itím tìchto zaøízení je nesmírnì dùle¾itá, proto¾e díky tomu mù¾eme detekovat nový typ mikrotrhlin v tématu nebo jejich zahájení. Je také mo¾né vypoèítat podíl fází a pøesné stanovení jednotlivých fází. Díky tomu jsme také schopni odhadnout mno¾ství a zpùsob zaøazení, stejnì jako mnoho dal¹ích dùle¾itých slo¾ek z hlediska metalurgie. Napøíklad, èasto mikroskopické pozorování novì vytvoøeného materiálu budou pozornì sledovat strukturu materiálu, tak¾e v budoucnu se mù¾eme vyhnout mnoha ne¾ádoucím poruchám.

Pou¾ití metalografických mikroskopù je dùle¾ité, proto¾e díky tomu mù¾eme snadno zjistit materiálové vady. Ale stojí za to, ¾e manipulace s tímto standardem nábytku je nebezpeèná. Ze v¹ech tìchto dùvodù by na nìm mìly mít zku¹enosti pouze kvalifikované osoby.