C eda zona ro ewicz

Ministerstvo financí má rùzné formy sní¾ení ¹edé zóny a vybírání splatných poplatkù. Stará spoleèenská kampaò mezi nimi, která povzbuzuje spotøebitele k vystavení potvrzení o koupi zbo¾í nebo slu¾by mezi sebou. Je tì¾ké øíci, jak moc je tato válka prospì¹ná: Poláci mají po celou dobu daòový úøad, který je více ne¾ jejich soupeø ne¾ spojenec, tak¾e jsou pøipraveni spí¹e nabýt pøíjemem pøevzetí ruènì ne¾ po¾adovat. Nepova¾ujeme zvyk odkládání v¹ech dokumentù, abychom se k nim mohli vrátit v urèitém okam¾iku, co¾ mù¾eme pozorovat i mezi skandinávci.

Fiskální inkaso znamená pro nás jiný zbyteèný papír, který nám bude házet kapsy. Proè potøebuji ukládat potvrzení, pokud jsou ti¹tìny na takovém papíøe takovým inkoustem, ¾e po dvou týdnech nemù¾ete vidìt, co bylo pùvodnì na nich uvedeno?Mohou existovat pochybnosti o úèinnosti tohoto druhu jednání, ministerstvo se dostalo do plánu, který ji¾ v podstatì Polákù zastøelil skvìle, nebo loterie. Po nákupu za minimálnì 10 PLN a po pøevzetí potvrzení z tiskárny novitus hd e & nbsp; v¹ichni se mohou zaregistrovat na webové stránky a ulo¾it jejich pøíspìvek do loterie aut. Vítìz loterie byl samozøejmì nav¹tíven veøejnou televizí.Myslím, ¾e takové chování má spoustu smyslù, spí¹e ne¾ opakování nudy "vzít daòový doklad, nenechte mì ukrást od vás". Poláci se nelíbí, kdy¾ se uèí - je to mo¾ná jedna z nejsilnìj¹ích rysù na¹eho stylu. Metoda hole nepracuje mnohem víc - komunistické úøady zjistily, ¾e kdy¾ tváøí v tváø represím, opozice nejen rozptýlila, ale upevnila a vedla k koneènému vítìzství. Zdá se, ¾e mrkev je s hùlkou mnohem lep¹í, jako je mo¾nost získat auto.Sam se pak cítila na pøirozené poko¾ce, jako kdy¾ nakupovala v hypermarketu, obdr¾ela kartu, která bude vyu¾ívat body pro ka¾dý zakoupený produkt. Dùle¾ité body byly poté vymìnìny za materiálové ceny. Tak¾e jsem se sna¾il nakupovat v posledním obchodì, i kdy¾ jsem se k nìmu musel vydat asi tøi kilometry pì¹ky. Vzdal jsem se, a¾ jsem si uvìdomil, ¾e abych získal cennou cenu, musel bych nakupovat na poslední scénì po mnoho let. Jen opravdu slibuje Polákùm cenu.