Chemickeho prumyslu a 2014

V prùmyslových zaøízeních, zejména tìch, které souvisejí s chemickým, elektrotechnickým a plynárenským prùmyslem, existuje riziko vá¾ných nehod, jako jsou po¾áry, úniky ¹kodlivých látek, které mohou mít za následek vá¾né následky pro mnoho lidí v zaøízení a také pro ¾ivotní prostøedí. Mnohé statistiky ukazují, ¾e nejvìt¹í problém spoèívá v chybách vhodných metod øízení rizik a bezpeènost procesu závisí pouze na øízení tohoto faktoru.

V øízení rizik se pou¾ívají rùzné formy zalo¾ené na výpoètu pravdìpodobnosti pádu daných událostí. Existují souèasné srovnávací technologie s následnými podobnými objekty, revizí a analytickými. Kromì toho jsou dopady potenciálních nehod dány skupinám podle stupnì ohro¾ení. Nedefinuje, ¾e nemù¾ete brát v úvahu hrozby s ni¾¹ím stupnìm dùsledkù - mìli byste zabránit jakékoli negativní situaci.

Bezpeènost procesù je & nbsp; bezpeènost procesu zalo¾ená na pravidelném provádìní ¹kolení posádky a osoby odpovìdné za bezpeènost procesu by mìly být praktickými odborníky. Pøi budování a doplòování zamìstnancù prùmyslového zaøízení tento aspekt zcela nepøehlí¾ejte. Je tøeba zvá¾it i dal¹í prvky. Zachování místa v dobrých intervalech, zaji¹tìní dostateèného mno¾ství a kvality zaøízení, vytvoøení mo¾nosti eliminace následkù nehody (napø. Hasicí pøístroje v podobì minimalizace po¾áru, únikové cesty, to je polovina toho, co by mìl uvá¾livý správce zaøízení zvá¾it. Dùsledky zanedbávání rizika nejèastìji vyús»ují v uzavøení bodu v dùsledku dùsledkù práva a trestu, potøeba zaplatit od¹kodnìní lidem a obyvatelùm továren, kteøí utrpìli utrpení, mù¾e absorbovat vìt¹inu finanèních prostøedkù urèených na rozvojové plány. Zachovaná bezpeènost procesu a snaha o jeho konzistentní kvalitu by mìly být jedním z nejdùle¾itìj¹ích prvkù øízení ka¾dého objektu.