Eisty vzduch kolem nas 2017 18

Ka¾dý den, a to jak uvnitø, tak v dílnì, jsme obklopeni jinými vnìj¹ími prvky, které ovlivòují blízkost bytí a blahobyt. Vedle elementárních podmínek, jako je umístìní, teplota, vlhkost místa apod., Vstupujeme do èinnosti s rùznými plyny. Vzduch, který dýcháme, není samozøejmì èistý, ale samozøejmì kontaminovaný. Pøed opeøením v prachových poko¾kách jsme schopni se ujistit tím, ¾e nosíme hry s filtremi, aèkoli jsou ve vzduchu jiné neèistoty, které jsou èasto obtí¾né najít. Do znaèné míry zahrnují toxické plyny. Odmaskat je, obvykle jen díky strojùm typu, jako je senzor toxického plynu, který ukazuje ¹patné èástice ze vzduchu a trénuje je o jejich pøítomnosti, díky èemu¾ nám ukazuje nebezpeèí. Bohu¾el souèasná hrozba je mimoøádnì záva¾ná, proto¾e nìkteré látky, napø. Oxid uhelnatý, jsou bez zápachu a èasto jejich pøítomnost v atmosféøe vede k vá¾nému po¹kození zdraví nebo ke smrti. U CO také oèekáváme dal¹í fosilie detekovatelné detektorem, napøíklad sirovodík, který v obrovské koncentraci je symbolický a umo¾òuje rychlou paralýzu. Dal¹ím jedovatým plynem je oxid uhlièitý, ¹kodlivý jako starý a plynný amoniak, který se skuteènì vyskytuje v atmosféøe, ale v nebezpeènìj¹í koncentraci ohro¾ující populaci. Senzory toxické prvky mohou také detekovat ozón a oxid uhlièitý, který je alkohol silnìj¹í ne¾ obsah také udr¾uje aspiraci pro rychlé plnìní prostor obklopený pozemky - od posledního slova smyslu, samozøejmì, v podobì, pokud jsou vystaveny na øe¹ení tìchto prvkù by mìlo být senzory umístìny do správného místa na cítil hrozbu a vyprávìl nám o tom. Jiné toxické plyny, které detektor mù¾e upozornit, jsou korozivní chlór stejnì jako vysoce toxický kyanovodík, stejnì jako snadno rozpustný ve vodì, nebezpeèný chlorovodík. Jak je to mo¾né, stojí za to instalovat snímaè toxických plynù.