Ergonomicke posouzeni rizik

Dokument ochrany proti výbuchuSpolu s naøízením ministra hospodáøství, funkce a sociální metody ze dne 8. èervence 2010 musí ka¾dý podnik vypracovat "dokument pro zaji¹tìní pracovi¹» proti výbuchu". Pracuje s pøedpisy pro ochranu zdraví a bezpeènost v kombinaci s nabídkou výbu¹né atmosféry.

Kdo musí vydat tento druh dokumentu?Bezpeènostní doklad pøed odjezdem musí být vydán osobám, které øíkají výrobní a / nebo technologické procesy pou¾ívající materiály, které mohou vytváøet výbu¹né smìsi a sklady, ve kterých jsou dr¾eny. Je-li posouzení rizik pozitivní, podílí se na pøípravì dokumentu o ochranì proti výbuchu.

Co je to z dokumentu o ochranì proti výbuchu?Tento typ materiálu by mìl obsahovat pøesné údaje o materiálu ochranných opatøení a omezit úèinky výbuchu ve specifikovaných oblastech s nebezpeèím výbuchu.K tomu je také nutné vyjádøit zamìstnavatele o skuteèných a estetických zaøízeních a riziku spojeném s mo¾ností výbuchu.Dokument také musí potvrdit, ¾e pøíslu¹enství a organizace splòují v¹echny po¾adované normy bezpeènosti a údr¾by. Zdravotní a bezpeènostní pøedpisy se samozøejmì vztahují také na zamìstnance, musí obsahovat informace o ochranných opatøeních, která jsou pro nì spojena, a také o zavedení bezpeènosti v domácnosti.

Kdo vyhodnocuje riziko výbuchu?Hodnocení rizika výbuchu by mìlo být provádìno odborníkem v této vìci. Mù¾e se jednat napøíklad o odborníka na stavbu a samotný dokument je provádìn zamìstnavatelem na základì získaných certifikátù a dovedností technologického procesu.