Fale ne pokladny 8

Hotovostní úèty jsou nezbytné pro støednì velké spoleènosti, které vydávají své vlastní produkty k jednotlivým zákazníkùm, mezi nì patøí malé obchody, obchody s potravinami, stánky, atd .. V tìchto oblastech obvykle získat hotovost na jediné stanici s malým pùdorysem. Obvykle jsou levné, praktické a funkèní daòové rejstøíky. Jejich hlavním úkolem je registrovat smlouvy a vystavit zákazníkovi potvrzení o koupi.

Tím je zaji¹tìno snadné ovládání jmen a ovládání pøíjmù. Malé fiskální zaøízení obvykle nemají velmi rozsáhlé funkce, pokud se jedná o úspìch systémových pokladen, které lze nalézt v obchodech. Stále èastìji v¹ak nabízejí jiné typy pokladen mo¾nost pøipojení èteèky èárových kódù nebo terminálu platební karty zvlá¹».

Výbìr pokladnyLevné pokladny se pohybují od 500 PLN do zhruba 1700 PLN. Na trhu je mnoho výrobcù, kteøí nabízejí velmi tì¾ký výbìr. Pøi výbìru pokladny je dobré mít k dispozici názor na záruku i na slu¾bu. No, kdy¾ se místo, kde vytváøíme fiskální zaøízení, nabízí také servisní slu¾bu. Pøi výbìru pokladny je dùle¾ité pracovat pohodlnì, to znamená, ¾e pokladna by mìla mít velká tlaèítka a vynikající podsvícený displej. Dokonce i pøed nákupem stojí za to vidìt, jak se papírová páska mìní, proto¾e to je ten, který prochází v nìkolika okam¾icích a obvykle by mìl rychle mìnit.

Jaké podmínky by mìly splòovat?Pokladna by mìla splòovat v¹echny po¾adavky ministerstva financí a být dal¹ími funkcemi, jako je zpracování jiných mìn nebo tisk jasných názvù produktù. Samozøejmì, pokladna by mìla vyøadit NIP spoleènosti z ka¾dého potvrzení. Vzhledem k tomu, ¾e jsme v evropské organizaci, by na¹e nová pokladna mìla být pøipravena na to, ale klient mù¾e být povinen zaplatit mìnu v eurech a nejèastìji i populární malé fiskální èástky mají ochotu pøijmout platby v eurech. Je také nesmírnì dùle¾ité, proto¾e Polsko mù¾e v ka¾dém okam¾iku za¾ít euro. Pokladna by navíc mìla být pøizpùsobena tvorbì pomocí nových zaøízení, jako je èteèka kódu, poèítaè, dal¹í displej, terminál, zásuvka na peníze nebo tyto váhy.