Finaneni pokladna v krakovi

Potvrzení z pokladny novitus lupo je mimoøádnì dùle¾itým dokumentem a pro mana¾era i pro mu¾e. Prvním z nich je povinnost vydávat takové doklady o prodeji, která by mìla s nimi kdykoli odebrat potvrzení.

Bohu¾el nìkteøí z nás nevìnují velkou pozornost úètùm, které v mnoha úspì¹ích mohou mít tragické následky. Jak dlouho bychom mìli mít takové výtisky z pokladen a v jakých formách mohou být pro nás u¾iteèné?

V úspìchu podnikatelù je vìc pomìrnì jednoduchá. Mìly by uchovávat kopie svých pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì auditu titulu Treasury. Proè dokument pro klienta?Tento nízký útr¾ek papíru v síle úspìchu mù¾e hodnì prospìt. Známe-li platnost potvrzení o pokladnì a víme, jak takový dokument øádnì ulo¾it, mù¾eme získat hodnì. Zachází s lidmi na prvním místì, kde musíme inzerovat nakoupené zbo¾í, nebo jim dát i peníze. V tomto pøípadì nás prodávající po¾ádá o potvrzení o pøevzetí - potvrzení inzerované transakce. Jaký èas máme k dispozici v okam¾iku, kdy nás má podat stí¾nost? Pokud nakoupíme potraviny, mù¾eme do tøí dnù nahlásit problémy s nimi spojené. Po del¹í dobu bychom mìli tyto doklady uchovávat, co¾ je doklad o nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zákon nám poskytuje 24 mìsícù na odhalení nesrovnalostí a na oznámení stí¾ností. Samozøejmì, pokud nepou¾ijeme úètenku, na¹e stí¾nost nebude pøijata. Èím vy¹¹í je hodnota inzerovaného výrobku, tím vìt¹í je reálná ztráta spojená s nedostatkem dokumentu potvrzujícího tento prodej.

Vzpomeòme si na pøíjmy, které nám prodávající musí dát pøi nakupování. Udr¾ujeme dokumenty také pohodlným zpùsobem. Mù¾eme vytvoøit obálky, ve kterých mù¾eme provádìt pøíjmy v chronologickém èase, mù¾eme dát speciální box pro poslední úèel. Je dùle¾ité, aby byl dokument potvrzující provedené transakce uchováván tak dlouho, dokud to bude základem pro podání stí¾nosti.