Fiskalni pokladna kf03 jantarova

Fiskální pokladna byla vynalezena v 19. století James Jacob Ritty, aby øídil zamìstnance svých hospod. Mìl nìkolik prostor v Daytonu (dokonce tam byla i velká místní mafie a stejný problém pro konkrétní pøíbìh. Byl to efektivní gentleman a nerad byl maminka. Kdo nás má rád? V pravý èas rozsvítil ¾árovku a pøipojil se k my¹lence postavit dal¹í zaøízení.

Tento nástroj znamenal revoluci v obchodì, i kdy¾ první kopie nebyly pøíli¹ podobné moderním elektronickým registraèním pokladnám - byly spojeny s budíkem a zásuvkou a bìhem transakce se ozval hlasitý zvuk. Vynálezce, po patentování zaøízení, zalo¾il malou továrnu se svým pøítelem, který se proslavil po celém svìtì. Aèkoli dnes jen málo z nás spojuje jméno Ritty, v knihách, zatímco na stránkách vìnovaných fiskálním tiskárnám lze snadno nalézt.Velká nebo malá fiskální èástka? Výbìr závisí na va¹ich potøebách!Poèítáme s pokladnami pro:- pokladní pokladny (elektronické pokladny - nevratné, s ni¾¹í pamìtí RAM, bez mo¾nosti roz¹íøení. Omezená pamì» RAM znamená, ¾e po nìkolika letech se zaøízení zmìní, i kdy¾ ménì èasto bude trvat déle.- pokladní pokladny - tzv. Pokladny Poèítaèové pokladny - s rozsáhlej¹í RAM, s mo¾ností výmìny témat a zvy¹ování obsahu.Mezi pokladnami ECR mù¾eme rozli¹ovat:- pøenosné registraèní pokladny - pøíjemné a malé fiskální èástky elzab mini e dobré pro malé investory i pro outdoorové akce- registraèní pokladny s jedním sedadlem - bohaté na kiosky a butiky díky své malé velikosti, s mo¾ností pøipojení èteèky napájení a kódù k poèítaèi, které se také shroma¾ïují pøi prodeji od domu ke dveøím- registraèní pokladny - atraktivní pro vìt¹í obchody, které jsou schopny vyhovìt rùzným platebním terminálùm, registraèním pokladnám a úlo¾nému systému. Mají spoustu zajímavých prací, jako je platba za úèty a prodej doplòkù pro mobilní telefony.