Francouzsky lektorsky elun

Obvykle se pou¾ívá termín tlumoèení, trpíme simultánním tlumoèením, tj. Vytvoøeným v profesionální zvukotìsné kabinì nebo následným tlumoèením, co¾ je pøeklad textu osoby vedle tlumoèníka. Mnoho ¾en v¹ak v souèasnosti ví, ¾e existují jiné, velmi originální typy pøekladù. Patøí mezi nì i tzv. ©epot, spojení nebo prùhled. Jaké jsou typy pøekladù, které jsem zavedl? ©eptaný pøeklad, tj. ¹eptem je poslední unikátní typ pøekladu, který spoèívá v ¹eptání vìty klientovi poté, co øekla slova mluvèího. Tam je pak neobvyklý druh pøekladu, který mù¾e být vidìn ¾ít extrémnì snadno ru¹en jakýmikoli dal¹ími zvuky, proto¾e oni pravdìpodobnì jen být spojený v drobných èástech lidí. Obvykle se provádí v dobì, kdy jednotlivá ¾ena pøi pøíjezdu nerozumí jazyku øeèníka. Tento typ odhodlání existuje, ale pøekladatelé to velmi nelákají, proto¾e vy¾aduje nejen velkou pøípravu a rozdìlení pozornosti. Pro tlumoèníka, který ¹eptá slovo slovem k zákazníkovi, mù¾e se sám utopit sám reproduktorem.Spojení je velký druh po sobì jdoucího pøekladu, který spoèívá v pøekladu vìty po vìtì. Zadává se na pozicích, kdy student není schopen pøipravit poznámky s pozorovatelem mluvèího, nebo jak pøesný pøeklad konceptu je nesmírnì dùle¾itý. Obvykle se tento styl pøekladu zpracovává v dobì pøekladu strojního dílu. Spojení velký existuje souèasnì jako spoleèenský pøeklad. Pøeklad vista je kombinace pøekladu a pøekladu. Poèítá s pøekladem citovaného textu do øeèi, ale obtí¾ je v tom, ¾e student pøed tímto textem neobdr¾í text, tak¾e musí obsahovat celý snímek najednou a kdy jej pøesnì dát. Tento typ pøekladù se nejèastìji objevuje ve vztazích, a proto není divu, ¾e jsou souèástí zkou¹ky prokurátora.