Justina bieberovy vlasy

Knee Active Plus

Mùj bratranec si rád hraje s vlasy, mù¾ete ho v¾dycky mrknout, vyèesat a vylézt. Je tak absorbovaná, ¾e chce, aby v¹echno vypadalo nádhernì, dokázala uspoøádat jeden prstík asi tucetkrát, poka¾dé, kdy¾ je pokrýval vlasy, nebo je pøitlaèil. Ocení nejvy¹¹í vzdìlání a udìlá jim to. Její nedávná tvorba, princezna Joker, byla také originální a já bych si pøál perfektní úèes a ¹aty. V poøadí èísel, máma má pletené nìkolik copánkù s luky umístìné v nich. Po chvilce ú¾asná jedenáctiletá øekla ne, ne, ne je¹tì jednou. V zámcích udìlám hezèí práci ... tak¾e to zaèalo. Polovièní hodinu vedení vedle toho dìlat. Vypadala skvìle jako skuteèná princezna. Ale kdy¾ se to stalo s princeznami, rychle zmìnila názor. Nebojte se, ¾e uplynulo témìø dvì hodiny od zaèátku ètení show. Najednou ... zcela zmìnila my¹lenku a ve svém projevu to zní ménì "nevím, nelíbí se mi to, nevzpomínám si na nìjakého aristokrata, co¾ je její otrok." Vynalezla nový úèes, její vlasy byly vázány v podobì volné koky. Na¹tìstí, samozøejmì, jak u¾ øekla vý¹e, teï cvièíme její vlasy, naposledy jsme to ¹li velice rychle. Její rodiè z jedné strany mì na druhé a za dvacet minut byl dokonèen.