Koleni zamistnancu o evidencich a vyhodach

Masové výrobky se pou¾ívají k popisu rùzných masných výrobkù z rozdrceného materiálu se zmìnami uzených masných výrobkù, které jsou vyrobeny z jednoho kusu vytvrzeného masa. Ale vytvrzování je technologický proces, který poèítá s úèinkem solanky nebo vytvrzovací smìsi na maso. Úèelem tohoto procesu je zachovat barvu a vytvoøit charakteristický vùni a vùni masa. Velkoobchodní mno¾ství vytvrzených mas, díky vytvrzování prodlu¾uje jejich trvanlivost tím, ¾e zastavuje rùst patogenních a drobných bakterií. Výsledkem je, ¾e si zákazníci mohou vychutnávat chu» svých oblíbených masných výrobkù na del¹í dobu, ani¾ by se obávali, ¾e budou pøedèasnì zkazit, i kdy¾ jsou v chladnièce.

Mezi nejvìt¹í zpracované maso prodávané velkoobchodníky s klobásami je typická ¹unka, obvykle z vepøového pùvodu. ©unka je zakoupena ze zadní èásti prasata nebo divoké prasnice, je to delikatesní produkt nabízený jako chlazený nebo zmrazený materiál s kostrou nebo bez kosti. Správná barva svalù v ¹unce by mìla být v èásti mezi svìtle rù¾ovou a èervenou, zatímco tuk mù¾e být malován bílou barvou se smetanovým nebo rù¾ovým odstínem. Klobása populární na celém svìtì je druhým typem klobás, který je nejèastìj¹í mezi polskými spotøebiteli. No, klasická klobása, tak¾e není divu, ne¾ slané, mleté vepøové s pøídavkem koøení a vlo¾ené do celulózového plá¹tì nebo støeva.

Specifické klimatické podmínky v jejich vlastním svìtì vedly k poslední, ¾e polský salám stanovena kouøení místo pøirozeného procesu su¹ení, kdy¾ ve støedomoøských oblastech s ni¾¹í vlhkostí. Nìkdy, velkoobchodníci uzeniny, jak jsou definovány v klobása produktu wêdliniarsko-lahùdek vèetnì nejen vepøového masa, ale také velkou pøímìsí masa z jiných zvíøat na porá¾ku (napø. Hovìzí, vepøové, jehnìèí, drùbe¾, králíci, osel, nebo nutrií. Dùvodem pro tuto práci byly ekonomické dùvody, proto¾e vepøové maso bylo pova¾ováno za drahé suroviny, a její deficit je doplnìn rùznými druhy masa. V moderní léèbì se zvìèòuje poslední chvíle na¾ivu stereotyp prohla¹ovat, ¾e setkání je vytvoøen s oslí maso, párky vyrobené z nutrie, kabanos koòského masa a párky v rohlíku obsahovat drùbe¾í maso.