Koncepce oizeni zasob

Software pro správu nákladù v anglickém jazyce Costomer Relationship Management je koncept øízení. Jedná se o soubor postupù a navíc potøebné nástroje, které jsou pøíli¹ úkolem správnì øídit kontakty s èlovìkem. Jeho cílem je pøedev¹ím automatizovat a podporovat proces ve vztahu klient-organizace.

Tento systém jde do ¾eleznièní dopravy v oblastech jako je marketing, øízení, zákaznický servis nebo prodej. Øe¹ení se pak pøedev¹ím podílí na øízení vztahù s èlovìkem. Tato implementace by mìla podporovat v¹echny fáze kontaktu mezi èlovìkem a organizací, tj. Identifikace potøeb zákazníkù, identifikace zákazníkù, uzavøení konkrétní transakce a poprodejní servis. Zaji¹»ujeme správu nákladového vztahu, mù¾ete rozli¹ovat tøi typy tohoto stylu, a to: interaktivní, provozní a analytický systém.Interaktivní systém crm je prezentován jako kontaktní centrum nebo komunikace crm. Dostává se ke zpracování v¹ech mo¾ných kontaktních kanálù èlovìka s urèitou organizací. Tento systém byl vytvoøen na základì call centra.Operaèní systém crm jde ke shroma¾ïování a stále sdílí znalosti o klientovi. Takové informace umo¾òují pøedev¹ím velkým a velkým slu¾bám pro potenciálního zákazníka. Tato metoda je oznaèena front office systémem. Vytváøí tøi funkèní skupiny, jako je marketing, prodej a technická podpora. Celý operaèní cm je o získání zákazníkù, dokonèení prodeje a údr¾bì klienta v korporaci.Analytický systém crm má koneènì analýzu dat zákazníkù. Vyu¾ívá se pøed ka¾dou segmentací zákazníkù, analýzou jejich poètu, vìrností a analýzou ko¹e.Software CRM je zalo¾en na konstrukci trychtýøe, nazývaného trychtýø.Koncept na trhu ji¾ existuje u¾ mnoho let. Av¹ak s ka¾dým dnem jeho u¾ívání stále více stoupá. Pøedev¹ím se to dìje kvùli snaz¹ímu a jednodu¹¹ímu pøístupu k informacím a novìj¹ím metodám.Struènì øeèeno, software CRM ve významném poètu umo¾ní snadnìj¹í pochopení hodnot, na které je zákazník zamìøen.