Kovovy prumysl p ock

Systémy odolné proti výbuchu jsou odolné proti výbuchu, který má ¹est základních èinností. Vzhledem k tomu, ¾e ka¾dý prùmyslový podnik musí být posuzován individuálnì, je koneèný rozsah nezbytných èinností vybrán na základì auditu bezpeènosti výbuchu. Dùle¾ité je, ¾e tìlo je o¹etøeno pro jednotlivá zaøízení, fragmenty zaøízení i celé obrovské výrobní závody.

Standardní bezpeènostní systém zahrnuje:

https://choco-l.eu/cz/

Identifikace a hodnocení hrozeb.Vypracování posouzení rizika pravdìpodobnosti výbuchu a úspìchu nových investic, více v dobì vzniku.Urèení zón ohro¾ených výbuchem, v pøípadì jiných investic, jak daleko a projektového období.Vývoj dokumentu, který chrání pøed výbuchem.Prevence nebo omezení rizika výbuchuKontrola ¾ivota a výbìru dal¹ích procesních nástrojù a pohonù pro knihu v oblastech s nebezpeèím výbuchu.Minimalizace zdrojù vznícení výbu¹ných atmosfér pou¾itím elektrotechnických øe¹ení v provedení s ochranou proti výbuchu, vèetnì rozvadìèe, svítidla, kazety a panely odpovìdné za øízení, spínací zaøízení, bezpeènostní spínaèe.Minimalizace výbu¹ných atmosfér instalací systémù sbìru prachu, centrálního vysávání a vìtrání.Omezení úèinkù výbuchu na bezpeènou úroveòInstalace systému pro potlaèení výbuchu.Instalace systému pro odlehèení výbuchu.Instalace systému pro oddìlení výbuchu.

Rozsah implementace výbu¹ného bezpeènostního systému závisí na známých potøebách prùmyslového závodu. Ve smìru jejich jmenování provádìjí odborníci audit výbu¹né bezpeènosti procesních instalací, zaøízení a hal, které závisí na smìrnici ATEX. Výsledkem je zpráva, která v øízení jednoznaènì definuje dùle¾ité body zkoumaných místností. Tato zpráva je zásadou, která øíká rozsah systému, ve kterém bude implementován v konkrétním prùmyslovém závodì.