Krmivo pro koeky

Nedávno jsme mìli den svatého Valentýna, tak¾e jsem se rozhodl, ¾e pøipravím pro pøátele pøíle¾itost pøitahovat. V projektech jsem mìl dvoupodla¾ní veèeøi a dezert podávaný ve spoleènosti vína a vonných svíèek z daného obchodního domu. První my¹lenka - mu¹le. Velmi pohodlné jídlo, ale také obtí¾né pøipravit, proto¾e mussels potøebují znát dobøe sma¾it najít mezi nimi jsem chu».

Bohu¾el, ¹éfkuchaø ze mì je trochu prùmìrný. V zásadì bych mohl øíci, ¾e je to zaèáteèník, proto¾e to byla skoro pravda. On má on-line recept na tyto sandpics. Nemìl jsem ¾ádné problémy s pochopením poloviny textu, proto¾e v¹echno bylo øeèeno v angliètinì! No, nevzdával jsem se, hodil jsem v¹e do pøekladatele a plánoval prvek, podle intuice kuchaøe (co¾ prostì nemám. Rozhodla jsem se, ¾e budu poskytovat tyto slávky v zeleninovém prostøedí. Zapomnìl jsem v¹ak, ¾e musíte nejprve odstranit zeleninu. Stýskala jsem se, proto¾e jevi¹tì bylo èím dál ménì a já jsem byl hodnì na farmì. Zaèal jsem støíhat zeleninu, smùla nechtìla zasáhnout rovný prst ... No, ale jako dùle¾itý mu¾ jsem se nevzdával. Pøi¹el s nápadem - zeleninovým no¾em. To bylo vlastnì býèí oko. Není to tak, ¾e jsem u¹etøil nìkolik sekund na øezání, tak¾e jsem se nemusel bát svého ¾ivota pomocí krájeèe. Pokud byla tato èástka pøipravena, oblékl se mu¹le. V¹echno tohle sma¾ím, kdy¾ se na fotografii z internetové karty, na které jsem na¹el recept. Zapomnìl jsem v¹ak, ¾e musí pøipravit nìjakou polévku. Rychle jsem vyskoèil do skladi¹tì pro kyselou polévku v nádobì a nalil jsem do hrnce a pak jsem ho ochutnal. U dezertu byla zmrzlina vyrábìna døíve v mrazáku. Je dobré, ¾e jsem se pøedem dìlil na to, abych to udìlal, proto¾e u¾ nic neudìlám. Musí to být pøipu¹tìno - ¾e ani chvíle, která mi zachránila zeleninovou frézu, mi zachránila obì veèeøe. Dívka byla ¹okovaná a plná úcty k mému kulináøskému dovednosti.