Modelovani vlasu na hustem kartaei

Mùj neteø je velmi rád, ¾e si hraje s vlasy, mù¾ete ji moèit póry a také ji zkombinovat. Zjevnì se na tom podílí, ¾e aby mohla vypadat perfektnì dokonalou, doká¾e vylep¹it pìtkrát pradlo, nìkdy polo¾í vlasy na nì nebo vkládá vlasové klipy. Nejvíce hodnotí ¹kolní brýle a vytváøí je. Jejím jediným stvoøením byla pùvodní královna a chtìla bych dokonalý úèes a obleèení. Na zaèátku matka mávala prýmky, které se k nim pøipoutaly. Pak tohle okouzlující jedenáctiletý mu¾ øekl ne, ne, a ne jednou. Hodnì se podívám do kudrnatých vlasù ... a zaèalo to. Èas filmu také jejich modelování. Vypadala krásnì jako skvìlá princezna. A kdy¾ se tedy zabývá princeznami, rychle zmìnil názor. Bez výpoètu s posledním je to od zaèátku pøedstavení témìø dvì hodiny. Neoèekávanì ... zcela zmìnila my¹lenku a ve svém projevu neznìlo témìø nic jako "néeeee, nelíbí se mi to, proto¾e si nepamatuji aristokraty, nanejvý¹ své podøízené". Poprosila se o nový úèes, naèernal vlasy tváøí plné koky. Proto¾e, jak øíkala døíve, máme nyní test, aby si vlasy, tak¾e tentokrát jsme ¹li velmi dobøe. Její matka, z nìjaké strany mì, byla postavena za dal¹ích dvacet minut.

http://cz.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-2-sampon-proti-vypadavani-vlasu/Vivese Senso Duo Shampoo 2. šampon proti vypadávání vlasů

Podívejte se na nabídku vlasových klipsù