Nahodnych a opakujicich se udalosti

V Polsku se du¹evní choroba stále pou¾ívá jako tabu. Nejsme se jen stydìt za to, o èem víc nemù¾eme s nimi dìlat. V øadì pøípadù jsou lidé, kteøí trpí problémy du¹evního zdraví, vylouèeni ze skupin, v nich¾ byli v té chvíli.

Èasto se stávají opu¹tìnými i èleny jejich rodiny. Bohu¾el se v Polsku diagnostikuje stále více nemocí a du¹evních poruch. Zøejmì ka¾dý ètvrtý pól zùstává na men¹ích nebo vìt¹ích du¹evních poruchách.

Mnoho lidí se bojí, kdy¾ jim poprvé nav¹tíví psychiatra. Mezitím první pøíznakem, který je tøeba vidìt u lékaøe, je úzkost o du¹evním zdraví nebo podezøení, ¾e se dìje nìco znepokojujícího. Psychiatr je odborný lékaø, který nejen diagnostikuje problém, peèuje o pacienta, jak si vybere nejúèinnìj¹í terapii, postará se o léèbu a pomù¾e lidem v bezprostøedním okolí pacienta. Pokud je to nutné, pøenese pacienta do specializovaného centra, kde bude obklopen nejlep¹í péèí.

Bohu¾el je¹tì nìkolik mìsícù èeká na konzultanta psychiatra ve veøejném centru. Pokud máte podezøení na pøíznaky onemocnìní nebo du¹evní poruchy, musíte jednat okam¾itì. Èím døíve bude pacientka peèlivì o¹etøena. Dokonalým øe¹ením je ná¹ kvalifikovaný psychiatr z Krakova, který pøijímá soukromì, který zaène øe¹it jakékoli psychologické problémy bez zbyteèných a tì¾kých kvùli nárùstu nemoci èekání.