Nebezpeei vybuchu v belgii

Vzhledem k tomu, ¾e na konci Evropské unie platily dal¹í bezpeènostní pøedpisy, bylo rozhodnuto o harmonizaci pøedpisù. Byly zavedeny po¾adavky ATEX, které odkazují na úspì¹nost prostøedí s nebezpeèím výbuchu a na ètení v souèasných oborech. Cílem tìchto ¾eleznic je výraznì sní¾it riziko nebo jeho úplné odstranìní, které akceptuje pou¾ití výrobkù v oblastech, kde mù¾e být ohro¾en výbuch, tj. Zóny EX.

Po¾adavky EX, pøesnìji smìrnice, definují po¾adavky, které musí být splnìny pro daný výrobek, který je urèen pro pou¾ití v blízkosti prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Hlavním cílem systému je sjednotit postupy dodr¾ování obranných nástrojù a systémù v tìchto ohro¾ených oblastech a zajistit jejich volný pohyb v rámci Evropské unie.Tyto informace se týkají v¹ech elektrických a neelektrických zaøízení a ochranných metod, které budou pou¾ity na místech s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky ATEX platí pro bezpeènostní, létající a regulaèní zaøízení, která budou u¾iteèná mimo prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nechtìjí mít své vlastní funkce, ale pøispìjí k bezpeènému fungování zaøízení a ochranných stylù, které tam budou pou¾ity.Smìrnice definuje a mo¾nost prokázat soulad èlánku s výhradami ATEX. Výrobky, které splòují tyto po¾adavky, tj. Normy harmonizované se smìrnicí, musí stále splòovat základní po¾adavky. Pou¾ití hodnoty není nutností, ale postup dodr¾ování pøedpisù. Jde o to, aby byla dodr¾ena zásada pøijatá spoleèností na základì oznámení vydaného Evropskou komisí. Výjimky se mohou vyskytnout pouze pøi úspìchu kategorie elektrických spotøebièù a neelektrických pøístrojù kategorie 2 a 3 tøetí kategorie.Pokud hledá tyto pøípady, mù¾e být shoda smlouvy vystavena výrobcem tohoto zaøízení v souèasné skuteènosti bez úèasti oznámeného subjektu. Respektováni jsou v¹ak i producenti, kteøí jsou respektováni, a výrobce bude viditelný v takové formì, aby mohl svùj výrobek umístit na námìstí.Pokud hledáte pro hlavní po¾adavky, pak jsou to je povoleno certifikaci elektrických a neelektrických, self-certifikace, po¾adavky na pozicích vìcí a práce na námìstí v povinném poøadí Evropské unie rovnì¾ pøedstavuje klíèovou postavu.