Odpra ovaci zaoizeni v prumyslovych zaoizenich

Teleskopický dávkovaè je zaøízení, jeho¾ dùle¾itým úkolem je pøedev¹ím sbìr prachu z odpra¹ovacích nástrojù a v¹ech typù skladovacích nádr¾í. Dále úèelové dávkovaèe mají velmi pevné utìsnìní, a to jak bìhem práce, tak v klidu. Pevné tìsnìní zabraòuje dekompresi zaøízení. Mìlo by se øíci, ¾e teplota prachu nemù¾e být vy¹¹í ne¾ 200 stupòù Celsia. Neexistuje ani zpùsob, jak mluvit o agresivitì prachu.

Tato zaøízení vycházejí z tìla, lopatek, rotorù a motoreduktorù. Tìlo je klidné, ale rotor se dostane do nìj a rotuje. Obì¾né kolo má ¹est a¾ osm èepelí. Pádla mohou být také z oceli, ale jejich odlitky mohou být pokryty gumovými podlo¾kami. Rotor je pova¾ován za lo¾iskové pouzdro. Lo¾iska se odkládají od tìla tak, aby do nich nevnikl prach. Pøevodový motor je pøi¹roubován k tìlu. Pøivádí rotor cílového dávkovaèe. Jak vstup a výstup dotyèného zaøízení jsou ukonèeny pøírubami, buï ètvercovými nebo pøesnými.Se zámìrem vybavit dávkovaèem celt stojí za to vìnovat pozornost jeho role, typu prachu, provozní teplotì dávkovaèe a pracovi¹tì. Pøed nákupem je nejlep¹í se poradit se svým správným poradcem.Cílové dávkovaèe jsou extrémnì snadno pou¾itelné a jejich ¾ivot není jemný. Jejich základním cílem je pøedev¹ím rozdìlování jemnì zrnitých a sypkých materiálù. Mluvíme o takových produktech, jako jsou zrna obilovin, prá¹kové mléko, koøení, novináøka, pepø, cukr, kasein, sùl, filtraèní prach.Pou¾ití bunìk je velmi vysoké. Jsou pøizpùsobeny v mnoha odvìtvích prùmyslu také kdykoli pøi realizaci, v sekci balicí linky produktu, v oblasti vá¾ení a dávkování a pneumatické dodávky.Cílové dávkovaèe lze také pova¾ovat za takzvané výplavy, jejich¾ pøíkazem je pøeru¹it práci s novými tlaky. Dále je tøeba øíci, ¾e v míøe hygienizace kalù splòuje mimoøádnì dùle¾itou práci zaøízení urèeného k øezání dávky èinidla pou¾ívaného pro hygienizaci kalu.Cílový dávkovaè musí splòovat v¹echny pøísné hygienické normy a bezpeènostní normy stanovené zákonem.