Piktogram vybu neho nebezpeei

Riziko výbuchu na pracovi¹ti nebo na nových místech je vìc, kterou nelze potlaèit. Stavební zákon vy¾aduje øadu opatøení na ochranu proti výbuchu v tìchto tøídách a nepou¾ití mù¾e být pøíèinou vá¾né tragédie. Místa s øádným vystavením silnici výbuchu jsou rùzné podniky a výrobní haly. Tam je v¹echno, co je problém, který by se dostal do úzkosti: jsou hoølavé plyny dr¾ené z velkokapacitních válcù, zdroje ohnì, èasto nedostateèné vìtrání. To v¹e je pro pøípad výbuchu.

Zvlá¹tní opatøení je nutno provést v místnostech popsaných vý¹e. Pravidelné pravidelné kontroly strojù a o¹etøení v¹ech skvrn jsou nesmírnì dùle¾ité. Pokud se napøíklad v elektrickém motoru pou¾ívají kartáèe, bude v nìm dobrý vzplanutí, co¾ by bylo asi desetkrát obtí¾nìj¹í ne¾ pøi vhodné práci. Patøíme také podrobné ovládání výbuchu v¹ech lahví a nádob obsahujících hoølavé plyny a látky. Vzduchotìsný válec s výbu¹ným plynem ho mohl snadno naplnit tak, aby dosáhl výbuchu. I kdy¾ se plyny nejèastìji míchají se vzduchem v dané koncentraci, aby se mohly pøipojit k výbuchu, není právì tento problém je¹tì podceòován.

Dal¹í vìc v bezpeènosti je spu¹tìní speciálních svítidel a svìtelných spínaèù. Ka¾dé osvìtlení osvìtlení zpùsobuje, ¾e jiskra pøichází do kontaktu, èím¾ získává zvý¹enou spotøebu proudu lampou v hlavní dobì své role. Pracuje také s ¾árovkami pøi záøivech. Tato jiskra staèí k zahájení výbuchu za pøítomnosti hoølavého plynu. Pou¾ití speciálních svítidel a spínaèù odolných proti výbuchu znaènì sni¾uje toto riziko, ale stále je nejdùle¾itìj¹í otázkou bezpeèné skladování plynù a hoølavých a výbu¹ných látek.