Piktogramy evakuaeni trasy

Výjezdní znaèka je popis evakuaèních výstupních dveøí, které jsou urèeny pro pou¾ití ve v¹ech budovách, pro které je v souladu s platnými pøedpisy ulo¾ena povinnost øádnì oznaèit východy, kterými dochází k evakuaci v pøípadì ohro¾ení (napø. Po¾ár.

Takové znaèky se pou¾ívají v¹ude, kde se máme vypoøádat s vy¹¹ími koncentracemi lidí, tj. V zájmu práce, v kanceláøích, v kulturních a zábavních zaøízeních a ve sportovních centrech, nebo také ve velkých zaøízeních. K výjezdu oznaèenému anglickým EXITem èasto vedou dal¹í znaèky ve formì ¹ipek a znaèení únikových schodù. Správné znaèení únikové cesty je znaèným místem ve zdraví prospì¹ných tvorech a èinnostech lidí, kteøí se ocitli ve formì hrozby, co¾ zvy¹uje ¹anci na evakuaci.

Znaèení EXIT má charakteristickou zelenou barvu s bílým rámeèkem a nápisem, díky nìmu¾ lze bìhem evakuaèního procesu snadno vidìt i z velké vzdálenosti (20-25 metrù. Je vyroben z barevné samolepící fólie s dokonalou tøídou lepidla, která ho pøesvìdèí krásnou stabilitou a pevností v drsných podmínkách nebo s PVC panelem upevnìným oboustrannou páskou. Oznaèení nouzového východu je na hranì v objektu nalepeno nejèastìji nad dveømi, kterými je výjezd z interiéru nebo domu. Fólie, ze které bylo provedeno oznaèení nouzového východu, má fotoluminiscenèní vlastnosti, díky nim¾ svítí v noci, co¾ umo¾òuje úèinnou evakuaci iv nebezpeèných podmínkách spojených s vypnutím napájení nebo s dobrým kouøem, co¾ omezuje viditelnost.