Pokladna jako dlouhodoby majetek

Více ne¾ 2000 výbuchù hoølavých látek, prachu a plynù se ka¾doroènì uvolòuje v Evropì, co¾ umo¾òuje devastaci strojního zaøízení, po¹kození nábytku a domovù a zøídka i ztráty lidského ¾ivota. Výbuch mù¾e vytváøet výbu¹nou atmosféru v dùsledku situace, kdy je smìs vzduchu, hoølavých plynù, par nebo jemných látek dodávána, vyrábìna a skladována za pøítomnosti kyslíku. Nejpravdìpodobnìj¹í výbu¹ná atmosféra se obvykle nachází v chemických podnicích, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, stanicích pro úpravu vody, námoøních pøístavech a leti¹tích.Smìrnice ATEX byla vytvoøena jako dobrovolná norma pro zaøízení prodávaná v dohodì Evropské unie a na místì citlivém na nebezpeèí výbuchu. Od okam¾iku získání smìrnice ATEX v bytech musí být v¹echna tato zaøízení schopna certifikace ATEX a být èastým symbolem. Smìrnice ATEX 94/9 / ES vy¾aduje, aby výrobci dodávali elektrická zaøízení pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu pouze s pøíslu¹ným certifikátem. Zamìstnanci v¹ak mají smìrnici ATEX 99/92 / ES, která specifikuje po¾adavky na zlep¹ení zdraví a bezpeènosti lidí, kteøí jdou na místì vystaveném výbuchu. Smìrnice ATEX 94/9 / ES je urèena pro zaøízení s vlastním zdrojem vznícení, proto¾e jejich úspìchem je mo¾nost elektrického vypou¹tìní, vznik konstantní elektøiny a vy¹¹í teploty. Pøesto¾e smìrnice ATEX je aktivní regulací, lze uvést, ¾e pøínosy tohoto øe¹ení jsou:

zaji¹tìní bezpeènosti pracovi¹tì pro hosty v prùmyslových lokalitách,omezení hospodáøských ztrát vyplývajících z mo¾ných poruch nebo prostojù v pracích,zaji¹tìní po¾adované kvality nástrojù pro komerèní nákup na námìstí Evropské unie,koordinaci dùvìry a zdravotních slu¾eb a odpovìdných osob.