Pokladna pro diti

Podnikatelé provozující podnik, ve kterém pou¾ívají pokladny, musí splòovat velmi mnoho po¾adavkù. Jejich nápojem je povinnost mít papíry s kopiemi pøíjmù v období stanoveném ve významné úpravì, která byla prodlou¾ena do roku 2013.

Do 31. prosince 2012 bylo v souladu s naøízením ministra financí z roku 2008 platné pøechodné období, podle nìho¾ musí být kopie pøíjmù zachována po dobu dvou let. Poèínaje poèátkem roku 2013 se skladování pøíjmù z pokladny zmìnilo a bylo prodlou¾eno o pìt let. Daòoví poplatníci, kteøí registrují prodej v pokladnách v roce 2013, by mìli uchovávat kopie dokladù o prodeji za roky 2012 a 2011, zatímco star¹í kopie dokladù mohou být trvale znièeny. Musí v¹ak také pamatovat na to, ¾e archivované kopie pøíjmù od roku 2013 musí být uchovávány a¾ do roku 2018, proto¾e pìtileté období existuje od konce kalendáøního roku, ve kterém uplynula lhùta pro splacení danì.Proè je ulo¾ení kopií daòových dokladù pìt let? Lidé, kvùli nedávnému, ¾e doba omezení daòové povinnosti je jen pìt let.Existuje mnoho obav a archivace kopií pøíjmù po tak dlouhou dobu je nutná. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e do¹lo k pìtiletému období pravidelnosti daòových smluv. Kópie pøíjmù jsou jediným dùkazem, ¾e prodej dokumentù, jeho cena a daòové sazby.Výlet si zaslou¾í skuteènost, ¾e aèkoli zákonodárce uvedl urèitou úroveò archivování kopií rolí s finanèními pøíjmy, neuvedl situaci, ve které by mìli ¾ít. Nejlevnìj¹í fiskální registraèní pokladny v Krakowském papírovém papírovém potvrzení. & Nbsp; & nbsp; Nejdra¾¹ími s roz¹íøeným modulem je mo¾nost archivovat elektronické potvrzení. Je tøeba také pøipomenout, ¾e ani skuteènost likvidace finanèní èinnosti nijak nezbavuje podnikatele zákonné povinnosti uchovávat si kopie pøíjmù z pokladny.