Pravni ukony

Významné rozdíly v právních regionech Evropské unie, které se zredukovaly na bezpeènost, zejména v oblastech ohro¾ených explozí metanu nebo uhelného prachu, zpùsobily, ¾e byly rozhodnuty o jejich sní¾ení vytvoøením pøíslu¹né smìrnice. Smìrnice ATEX byla proto vytvoøena v oddìlení zón, které jsou pøímo vystaveny výbuchu.

Znaèka tohoto právního textu je odvozena z francouz¹tiny, která doslova zní AtmosféraExplosible. Hlavním úkolem tohoto pravidla bylo co nej¹ir¹í omezení rizika výbuchu metanu nebo uhelného prachu v blízkosti ohro¾eného. V souvislosti s tímto mluveným dokumentem také rozsáhle odkazuje na ochranné organismy, kdy a nástroje, které jsou spou¹tìny v potenciálnì výbu¹ných vzdálenostech. Projev zde a o elektrických zaøízeních.V souladu se zákonnými ustanoveními smìrnice ATEX mù¾e nebezpeèí výbuchu ve vý¹e uvedených prostorách pocházet ze skladování, výroby a pou¾ívání látek, které mohou vést k údajnému výbuchu v kombinaci se vzduchem nebo jinou látkou. V této èásti mù¾ete zmínit pøedev¹ím hoølavé kapaliny a navíc jejich výpary jako alkoholy, ethery a benzíny. Kromì toho mù¾ete zahrnout hoølavé plyny, jako je butan, propan, acetylen. Dal¹í látky mají a vlákna jako cínový prach, hliníkový prach, døevní prach a uhelný prach.Nelze v¹ak popsat v¹e, co je v tomto dokumentu vidìt. Pøi zkoumání tohoto normativního aktu obecnì by mìlo být zmínìno, ¾e zlep¹uje v¹echny podmínky a oèekávání v rozsahu organismù a nástrojù pou¾ívaných ve výbu¹ných prostorech. Podrobné pokyny lze v¹ak vyvodit ve druhém dokumentu. Je tøeba mít na pamìti, ¾e nové dokumenty upravující rozsah výbu¹ných zón s metanem nebo uhelným prachem nepøedstavují ¾ádné poru¹ení doporuèení ATEX.Mìlo by být a mít, aby ka¾dé zaøízení pou¾ívané v blízkosti ohro¾eného bylo pøesnì oznaèeno znaèkou CE, co¾ znamená, ¾e zaøízení musí projít postupem posuzování shody provedeným oznámenou spoleèností.

Smìrnice o novém pøístupu (tzv. Smìrnice o ATEX pøi úspì¹ném nedodr¾ování nástrojù ve výbu¹ných zónách naznaèuje, ¾e èlenský stát mù¾e zahájit kroky k odebrání takového vybavení.