Program ktery nas podporuje poi poipravi stravy

Software Enova jde do skupiny ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programù podporujících správu podnikových a podnikových zdrojù. Jejím výrobcem je Soneta Sp. z o.o. Tato aplikace je postavena v modulárním øízení. Ka¾dý z nich trpí jinou oblastí èinnosti spoleènosti (fakturace, mzdové vypoøádání, personální øízení, úèetnictví, prodej, sklad, vymáhání pohledávek apod.. Software lze zakoupit u autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je velmi u¾iteèný. Funguje perfektnì s profesionálním softwarem a dal¹ími operaèními systémy. Je urèen pro lehké a malé firmy, které realizují v jiných odvìtvích. Jeho slu¾ba je velmi u¾iteèná díky pøehlednému grafickému rozhraní. Z tohoto dùvodu není nutné provádìt dal¹í a rozsáhlé ¹kolení mezi jeho útvary.Software Enova dává knize ¹anci v pohodlí. je estetický a pevný roztok. V pøípadì jakýchkoliv problémù s jeho servisem se mù¾ete obrátit na výrobce nebo jeho zplnomocnìného zástupce, který zodpoví ve¹keré dotazy. Licenèní smlouva navíc poskytuje klientovi pøístup k „poslední telefonní lince“ s odborníky (5 dní v týdnu.Program Enova pùsobí na svém vlastním trhu od roku 2002 a v tomto období získala dùvìru pøibli¾nì 6 500 strojù a podnikù. Získal také ocenìní Inovace roku 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tato metoda platí po uplynutí lhùty pro potøeby dané znaèky. Jeho expanze nemusí být reorganizována, mo¾nosti migrace a základní komunikace. Spoleènost Enova ukládá data po celou dobu existence podniku. Výmìnu podléhají pouze jednotlivé prvky programu.Soneta vytvoøila speciální verzi softwaru pro daòovou poradnu a úèetní kanceláøe. Díky tomu je mo¾né obsluhovat klienty v oblasti úèetnictví na základì pau¹álních a obchodních knih.