Registraeni pokladny a

Na základì vyhlá¹ky ministra financí ze dne 4. listopadu 2014 o registraèních pokladnách, dilematu, kterým èelí nìkteøí poskytovatelé slu¾eb, zda lep¹í volbou pro jejich zavedení je fiskální pokladna nebo fiskální tiskárna. Dosud bylo z posledního cíle rozpu¹tìno mnoho daòových poplatníkù provádìjících finanèní èinnost v pøípadì fyzických osob.

To se týkalo mechanikù automobilù, lékaøù, právníkù, kadeøníkù, kosmetièek, vulkanizátorù a ¾en nabízejících cateringové slu¾by. Prah, který odstoupil od povinnosti zaregistrovat elektronický obrat, je stále 20 000. Podle ministra bude nové naøízení umo¾òovat omezit utajení skuteèného obratu a tento sní¾it ¹edou zónu.Pokladna je dìlena tiskárnou tím, ¾e hlavní je zcela nezávislé vybavení, provozované prodávajícím a ponecháno na ve¹keré ekonomické nebo servisní práce. Jeho základna (PLU je vybrána uvnitø. Miska je spí¹e vìnována poskytovatelùm slu¾eb a malým a støedním obchodùm. Mù¾e se také hrát v celých nákupních zaøízeních, ale existuje systémový pokladník, který je víceménì propagován, který funguje nezávisle nebo je souèástí systému prodeje. Výhodou pokladny jsou men¹í nákupní náklady, velký výbìr modelù, napøíklad pøenosný. K nevýhodám a nedostateènému pøístupu k inventáøi ze zaøízení není mo¾nost vyu¾ívat komplexní systémy zlevnìní a vystavovat DPH faktury.Fiskální tiskárna Novitus bono nemù¾e být sama o sobì, musí být propojena s poèítaèem, a máme-li na to plánovat, musíme ji mít. Je dána urèitým poèítaèovým programem, který øídí pomocí rozhraní RS-232 nebo USB. Tiskárny jsou vìnovány pøedev¹ím velkým maloobchodním øetìzcùm s rozsáhlou komoditou (dokonce i desítkami tisíc produktù. Dal¹ími hodnotami tìchto nástrojù je mo¾nost vystavit DPH faktury a nový pohled na akcie a funkce jsou ideální nákupní náklady a po¾adovaná poèítaèová kniha.