S daoovymi lhutami

Ka¾dý daòový poplatník provádìjící prodej finanèním osobám je povinen zaznamenávat obrat prostøednictvím pokladny. To je klíèem k øádnému vypoøádání s daòovými úøady. Toté¾ platí pro právo a základní právo.

A co úspìch rozbité pokladny?

Stojí za to být v takových pozicích, které mají být poskytnuty tzv. Rezervní hotovostí. Její schopnost není zákonným po¾adavkem a v obchodì ka¾dého mana¾era je v takovém èase myslet na takový odchod. V ideálním pøípadì se shroma¾ïuje v novém typu nouzových situací, které vy¾adují øádnou opravu zaøízení. Podle mého názoru zákon o DPH jasnì uvádí, ¾e pokud není mo¾né vytvoøit obchodní rejstøík s pou¾itím rezervního fondu, mìl by daòový poplatník pøestat prodávat. Rezervní fond mù¾e chránit pøed zbyteènými a nepøedvídatelnými prostoji v praxi. Stojí za to pøipomenout, ¾e ochota èerpat z rezervní pokladny by mìla být nahlá¹ena daòovému úøadu, informována o selhání zaøízení a poskytnutí údajù o náhradním jídle.

Bohu¾el, jak ji¾ bylo zmínìno vý¹e, nedostatek registraèní pokladny v této vý¹i rezervy souvisí s nutností zastavit prodej. Je to ji¾ dlouho, co mù¾e být prodej dokonèen, a takové vìci jsou nezákonné a mohou být omezeny na dùsledky forem vysoké finanèní zátì¾e. Bez zohlednìní kvality, v ní¾ si spotøebitel vy¾ádá potvrzení o pøevzetí.

Proto je nutné informovat o neúspìchu opravny opraváren, po¹tovních fiskálních tiskáren, ale i daòových úøadù o mlèení pøi tvorbì dopravních záznamù pro dobu opravy zaøízení a pøesnì o zákaznících mlèení v prodeji.

Pouze v pøípadì on-line aukce nemusí podnikatel zastavit svou vlastní práci, ale musí dosáhnout nìkolika podmínek - záznamy musí být pøesnì pro jaký produkt byla platba zohlednìna; platba musí být pøipravena prostøednictvím internetu nebo po¹tou. V této situaci bude prodávající - poplatník dokonalý, aby poslední fakturu vlo¾il.