Smirnice eu banky

Smìrnice EU Atex stanoví základní po¾adavky, které musí splòovat ka¾dý výrobek, který je uveden do provozu v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Funkènì související normy s doporuèeními vymezují specifické po¾adavky. V rámci vnitøních pøedpisù stanovených v jednom èlenském státì jsou stanoveny po¾adavky, které nejsou specifikovány smìrnicí ani vnitøními normami. Interní pøedpisy se nemohou li¹it od ustanovení smìrnice, ani nemohou vstoupit do zpøísnìní po¾adavkù stanovených touto smìrnicí.

Smìrnice Atex byla schválena pro údr¾bu, aby se minimalizovalo riziko, které závisí na pou¾ití jakéhokoli výsledku v oblastech, kde mù¾e vzniknout výbu¹ná atmosféra.Výrobce nese velkou odpovìdnost za zji¹tìní, zda daný výrobek podléhá posouzení ve spolupráci se standardy atex a za pøizpùsobení daného výrobku souèasným dílùm.Schválení typu Atex se zveøejòuje u výrobkù, které jsou pova¾ovány za oblasti výbu¹ného nebezpeèí. Potenciálnì výbu¹ná atmosféra je oblast, kde jsou vyrábìny, pou¾ívány nebo skladovány látky, které pøi smíchání se vzduchem mohou tvoøit výbu¹né smìsi. Zejména jsou kapaliny, plyny, prachy a cokoli hoølavého klasifikovány jako skupina takových látek. Mohou ¾ít napøíklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylen, uhlí, prach z døeva, zinek.Výbuch nastane, kdy¾ velká èást energie, která je výsledkem úèinného zdroje vznícení, dosáhne výbu¹né atmosféry. Po zahájení po¾áru dojde k výbuchu, který pøedstavuje vá¾né riziko pro lidské zdraví a zdraví.