Smirnice eu rozdiluje jednotky na

Smìrnice ATEX v polském právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Omezeno na datové produkty pro servis v oblastech, kde hrozí nebezpeèí výbuchu. Dotyèné výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky, které se týkají nejen bezpeènosti, ale také ochrany zdraví. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Kankusta DuoKankusta Duo. Dobré a levné opatření pro hubnutí

V podstatì ustanovení dotèeného normativního aktu, úroveò záruk a související postupy posuzování jsou stále do znaèné míry závislé na environmentální hrozbì, ve které bude specifické zaøízení hrát.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí výrobek vrátit v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. A jaké zóny to znamená? Pøedev¹ím se jedná o doly z èerného uhlí, kde hrozí bezprostøední riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX má podrobné rozdìlení pøístrojù na síly. Jsou to dva. V èísle tøídy jsou uva¾ována zaøízení, která jsou uvedena v podzemí dolu, ale v prostorech, které mohou existovat s nebezpeèím výbuchu metanu. Druhá èást je omezena na zaøízení, která jsou pøipojena na nová místa, ale která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní po¾adavky pro v¹echny prùbì¾ná zaøízení v zónách výbuchu metanu a uhlí. A citlivìj¹í po¾adavky jsou dùle¾ité díky schopnosti lokalizovat v rámci harmonizovaných limitù.

Je tøeba mít na pamìti, ¾e jídla pøijatá pro kariéru v oblastech s nebezpeèím výbuchu by mìla být oznaèena znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèku, která by mìla být jasná, viditelná, silná a jednoduchá.

Notifikaèní orgán zkoumá celý systém kontrol nebo jednotlivých zaøízení, pøípadnì zaji¹»uje spolupráci se souèasnými pøedpisy a oèekáváními smìrnice. Je tøeba také pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novým pravidlem ATEX 2014/34 / EU.