Software spoleenosti microsoft

Lidé, kteøí provozují cateringovou kampaò, dobøe vìdí, jak dùle¾ité je slou¾it zákazníkùm rychle a efektivnì. Zvlá¹tì v rychle a èasto nav¹tìvovaných prostorách, kde se mnoho objednávek snadno mýlí nebo pøehlí¾í. Správný software, který zlep¹uje práci restaurace, baru nebo jiného gastronomického faktoru, výraznì zjednodu¹uje práci, co¾ zvý¹í spokojenost nejen klienta, ale i zamìstnance. Co by mìlo charakterizovat takový program?

Inovativním øe¹ením je pou¾ití dotykového panelu. Výsledkem je, ¾e doba provozu je program omezen na absolutní minimum, zatímco výcvik osoba pou¾ívat tento program je krátká a jednoduchá. Velkou pomocí bude tak intuitivní, zvlá¹tì software, který bude pou¾ívat vìt¹ina lidí bodu stravování. Od samého poèátku posledního uvedeno je modulární koncepce programu, který umo¾òuje, aby se pøizpùsobily po¾adavkùm jeho zadaniowo¶æ restauraci nebo majitel baru.

Takový program by mìl nejen zlep¹it práci, ale také poskytnout zamìstnavateli pøíle¾itost kontrolovat èas knihy a formy zamìstnaneckého servisu. Je tøeba udr¾ovat aktivní výmìnu dat mezi pokojovou slu¾bou, kuchyní a managementem, stejnì jako zavedením nových pokrmù, zmìnami cen nebo bonusovými nebo rabatovými programy pro stálé zákazníky. Flexibilita pøizpùsobení potøebám èlovìka je silnou výhodou tohoto softwaru. Jedním z nejzajímavìj¹ích programù tohoto standardu na námìstí je gastro pos program, který má v¹echny vý¹e uvedené vlastnosti, stejnì jako mnoho jiných. Tam je nedávný klasický lék pro majitele pizzerie, doma s rychlým obèerstvením nebo restauracemi. Komplexní obsluha celého pokoje, významné zlep¹ení komunikace mezi jednotlivými skupinami zamìstnancù v baru a mo¾nost zavedení zmìn jsou pøínosy, které by mìly pøesvìdèit ka¾dého podnikatele, který se v gastronomické sféøe, seznámí s tímto systémem.