Staticka entropie

Statická elektøina je fatálnì obtí¾ná a ve skuteènosti v¹udypøítomná. Jeho výboje, zejména v atmosféøe s rizikem výbuchu, mají za cíl vytvoøit kromì jiskry i jiskru. Ka¾doroènì se v Evropì vrací a¾ 400 událostí spojených s elektrostatickými výboji, ale je dùle¾ité, aby se jim pøímo zabránilo pou¾itím jednoduchých zaøízení a technologií, které jsou bezpeèné a ¹iroce dostupné.

K uzemnìní vzdìlaný a shromá¾dí se v prùbìhu prùmyslových nádr¾í musí být, kontejnery, cysternom poskytují elektrostatické uzemnìní, elektrostatické nebo uzemnìní. Smyslem plánu pou¾ít výkonný nový terminál nebo kombinace takového chránìného zaøízení s vhodnì zvoleným kabelu, který je schopen øídit elektrický náboj na pøíslu¹nou zemnícím bodem. Základem je pøátelský pøipojení k zemi, ale ve výrobních linek produktù, jako jsou nátìrové hmoty, pryskyøice, barvy, rozpou¹tìdla a produkty výbu¹niny èasto nastává pøípad, ve kterém zpracovávací prvky, míchání nebo kontejnery na uvedené látky, mohou poskytnout pota¾ený více vrstev nebo rzi. V systému s vý¹e uvedeným oslabují vytvoøení terminálù nebo jiných metod uzemnìní podporovaných kanceláøemi. Podle smìrnic ATEX pozemských terminálù musí splòovat øadu po¾adavkù, tak, aby mohly být pou¾ity v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nesmí být pokryty materiálem vedoucím k vytváøení jisker v pøírodních podmínkách polohy.V nebezpeèné atmosféøe s vysokým rizikem vznícení a výbuchu jsou nutné pravidelné kontroly stavu uzemòovacích nástrojù. V dùsledku exploze, korozi a mechanického po¹kození se zdá, ¾e systémy jsou defektní a netìsné a nakonec pøestanou dosáhnout na¹í pozice. Tak¾e existuje pøímá hrozba pro zamìstnance a v¹e v domì. Díky ¹iroké technologii je nyní stále èastìj¹í setkání se statickými uzemòovacími systémy, které jsou pou¾ívány integrovaným systémem automatického monitorování. Jsou vybaveny indikátory a blokovacími prvky, které zabraòují vznícení.Musíme si uvìdomit, ¾e pøi vývoji technologie a výroby je v dobì tlaku na vývoj prodeje a obratu celá metoda zamìøena na je¹tì rychlej¹í a efektivnìj¹í výrobní metody. Zvý¹ený pohyb zpùsobuje pøirozený nárùst hodnoty generovaných elektrostatických nábojù, co¾ má za následek následné vypou¹tìní. Tato práce èlovìka a síly jako nejlep¹í výsledek ohro¾uje bezpeènost jeho jediného.