Svatebni divka uees

Vysavaèe pou¾ívané v prùmyslu vzhledem k velkým prostorùm k èi¹tìní, které musí být jasné od vlády nebezpeèných odpadù, by mìly být urèeny nejen vhodnou velikostí nádr¾e a funkèností, ale také odolností proti znièení a hodností výbuchù. V¹echny tyto vlastnosti splòují vysavaèe ATEX, díky èemu¾ je velmi dùle¾ité je umístit do obtí¾ných podmínek spojených se zdravotními riziky a údr¾bou.

Pøi pou¾ití vysavaèù ATEX je mo¾né skladovat mnoho rùzných suchých a mokrých neèistot. Dokonale si poradí se sbìrem v¹ech druhù prachu, strusky, trosek nebo litinového ¹rotu, ale i kapalin. Mnoho rùzných modelù vysavaèù tohoto modelu umo¾òuje pøizpùsobit je specifickým podmínkám, ve kterých mají být pøijaty. Èisticí prvky vysavaèù byly získány ze ¹iroké tøídy nerezové oceli. Pøed zahájením výbuchu v konstrukci spojeného s hromadìním velké dávky neèistot chrání vysoký odpor sání a pou¾ití speciálnì vyztu¾ené a dodateènì vyztu¾ené hliníkovou filtraèní vrstvou. Výsledkem je, ¾e tyto standardy a vzory fungují v pracovním rozsahu èisticích zaøízení napsaných v jiných podmínkách.

Vysavaèe typu ATEX se prodávají ve druhé variantì s nádobami o objemu cca 40 a¾ 100 l, co¾ jim umo¾òuje pracovat na dobu neurèitou po del¹í dobu bez nutnosti vyprazdòovat nádr¾. Souèasnì, s tak tì¾kou velikostí, výrobce vysavaèe poskytl pohodlí pohybu s vysavaèem díky instalaci velkých kol a speciálnímu brzdovému systému.