Taxametr a pokladna v jednom

Ka¾dý podnikatel, který má na¹e registraèní pokladny v na¹em jménu, bojuje ka¾dý den s druhými problémy, které mohou pøipravit i pokrmy. Stejnì jako v¹echna poèítaèová zaøízení, pokladny nejsou osvobozeny od výhod a nìkdy se rozpadají. Ne ka¾dý vlastník firmy ví, ¾e v urèitém okam¾iku, kdy má být registrován s pomocí pokladny, by mìlo existovat druhé takové zaøízení - v souèasné dobì v pøípadì dokonalého selhání.

Nedostatek zálo¾ní pokladny pøi dal¹ím prodeji zbo¾í nebo pomoci mù¾e vést k ulo¾ení sankcí ze strany daòového úøadu, proto¾e to zabrání po¹kození prodejního dopisu pøi po¹kození hlavního pøístroje. Dokumenty ulo¾ené v pokladnì by mìly obsahovat servisní knihu daòových pokladen. V této skuteènosti jsou nejen opravy zaøízení, ale také tipy na fiskální zøízení pokladny nebo zmìny jejích my¹lenek. V servisních pracích musí být také zadáno jedineèné èíslo, které daòovému úøadu pøidìlila pokladna, jméno spoleènosti a adresa prostor, v nìm¾ je pokládána pokladna. V¹echny tyto vztahy jsou potøebné v pøípadì kontroly od daòového úøadu. V¹echny nové produkty v rejstøíku úschovy, a také její opravy, patøí do úkolù specializované slu¾by, kterou by mìl ka¾dý podnikatel, který pou¾ívá registraèní pokladnu, mít podepsanou smlouvu. Co je daleko - informujte prosím daòový úøad o v¹ech zmìnách v pokladnì. Prodej v pokladnách by se mìl konat v nepøetr¾itém stylu, tak¾e pøi úspì¹ném zaplnìní pamìti pokladny si musíte vymìnit svùj názor za jiný, který má souèasnì pamì». Ètení pamìtí pokladny jistì pøedstavuje - stejnì jako její zmìnu - pouze a výhradnì autorizovanou osobou. Kromì toho musí být tato polo¾ka provedena za pøítomnosti zamìstnance daného úøadu. Z pøeètení daòové pokladny se provádí pøíslu¹ný protokol, z nich¾ jedna kopie se dostává do daòového úøadu a druhá na podnikatele. Tento protokol si musí ulo¾it spolu s dal¹ími dokumenty souvisejícími s pokladnou - jeho nedostatek mù¾e vést k ulo¾ení trestu úøadem.