U ivatelska poirueka pro krajeee

612p magický krájeè je úèinným talíøem pro øezání v¹ech druhù potravin. Pøidává se také ke zpracování mìkkých výrobkù, jako je nìkterá zelenina, a to i jako sýr. Dobré výrobky a jemné zpracování zaruèují velký a bezproblémový provoz. Konstrukce stroje vám umo¾ní vyèistit a provést v¹echna hygienická doporuèení. Samotná slu¾ba je intuitivní a snadná, díky èemu¾ mù¾e být v moderních povinnostech rychle pou¾it dal¹í host.

Technické parametry øezaèky 612p:- rozmìry 635 x 500 x 495 mm- tøída zabezpeèení je IP33- hmotnost zaøízení 39 kg- tlou¹»ka øezu od 0 do 28 mm- Podávací stùl 300 x 250 mm- Výkon motoru 250 W- délka èepele no¾e 300 mm

Krájeè se vyrábí ve dvou skupinách.Standardní provedení je vybaveno tlaèítky start stop a automatickým mechanismem pro vypnutí no¾e v pøípadì problémù s napájecím napìtím v konstrukci.Krájeè má ochranu proti náhodnému zapnutí. Snímaè v pøístroji detekuje nesprávnou instalaci krytu no¾e. Díky tomu není mo¾né jej zapnout a chránit tak obsluhu.Denní údr¾ba není obtí¾ná a mù¾e být provedena v malém období. V¹e, co musíte udìlat, je vyèistit misku zbytky úèinky, jako je tuk nebo drobky po dokonèení práce. Ka¾dá souèástka, jako je zásobník, kryt no¾e, lze snadno vyjmout a není pro to nutné pou¾ívat ¾ádné nástroje.Krájeè bude pracovat také v men¹ích podnicích i malých provozovnách, kde je zpracování zbo¾í na nízké úrovni.Cena krájeèe kouzelníkù 612p je témìø 4,500 PLN.Krájeè odpovídá za náhradní díly za nízké ceny. Zaøízení je vyrobeno z mnoha faktorù, které lze v pøípadì po¹kození nebo poruchy vymìnit.Tím se sní¾í dlouhá ¾ivotnost modelu.