Vedeni ueetnictvi

Hrd válce existuje takový specializovaný válec, který je vybaven rychloupínacím ventilem. Dané válce obsahují hasicí médium, které je pod stálým tlakem. Konstrukce diskutovaného válce umo¾òuje rychlé zavedení hasicího prostøedku do místnosti chránìného zaøízení.

Hrd válce jsou primárnì zamìøeny na po¾ární ochranu systémù ve formì nebezpeèí, napøíklad pokud jsou hoølavé. Zahrnuje mimo jiné filtry, smì¹ovaèe, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Navíc mohou být válce pou¾ity jako ochrana proti výbuchu pøístrojù, potrubí, kanálù, nádr¾í, to jsou prostøedí, kde je pøítomen prach ST1-ST3, stejnì jako alkoholy a hybridní smìsi. Je to jako v¹echny odvìtví prùmyslu.Je tøeba si uvìdomit, ¾e tyto nádobí chtìjí být uchovávány v certifikátech, co¾ je zpùsob, jak potlaèit výbuch a hasicí bariéru. V pøípadì výbuchu se jedná o osvìdèení o notifikovaném orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Úspì¹nost hasicí bariéry je v¹ak osvìdèení notifikovaného orgánu FSA èíslo: FSA 09 ATEX 1596X.

ActiPotens

Dovolený objem válce je pìt litrù. Válce musí být uzavøeny tìsnou ocelovou membránou. Dané válce nemohou bìhem servisních prací zpùsobovat ¾ádné nebezpeèí. Válce by mìly být aktivovány s minimálním napìtím 100 / 300V, aby se zabránilo aktivaci náhodným napìtím. Tam jsou nepochybnì hrd válce s mnohem vìt¹í hmotností, zatímco v pohybu s posledním jsou zpùsobeny proporcionálnì vìt¹í napìtí.Typické válce jsou naplnìny prá¹kem. Smìs této látky po postøiku sni¾uje tlak výbuchu. To vede k neutralizaci výbu¹né pra¹né atmosféry.Pokud pou¾ití bì¾ných prá¹kových lahví mù¾e zpùsobit vìt¹í ztráty ne¾ pøínosy, napøíklad ve farmaceutických prodejnách, v zaøízeních potravináøského prùmyslu se samozøejmì pou¾ívá hrd válce.Stále jsou hrdly naplnìné vodními parami. Pøedstavují vodu pøi teplotì vy¹¹í ne¾ je teplota varu. Vodní pára je navr¾ena tak, aby potlaèila výbuch.V souhrnu jsou válce systémem proti výbuchu. V hrdském celém tìle fungují spoleènì s dekompresním systémem pro úlevu od výbuchu a zpùsob izolace výbuchu.