Vlasy a faze misice

Moje neteø miluje hrát si s vlasy moc, mù¾ete ji mrtvých nìkolik dní, høeben a dát je na. Zároveò je opravdu odhodlána, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo dokonale, mù¾e si udìlat ¹est copánkù, nìkdy na nì vlo¾í luky na vlasy nebo na nì ¹típne. Miluje ¹kolní vystoupení a uvìdomuje si je. Její nová role Queen Joker je v¹ak zábavná a vy¾aduje perfektní úèes a ¹aty. Moje matka si na zaèátku zapletala své malé copánky s luky, které se k nim pøipojovaly. Pozdìji tento krásný jedenáctiletý øekl ne, ne, je¹tì jednou. Udìlám hodnì v kudrnatých vlasech ... tak to zaèalo. Pùl hodiny øízení také jejich modelování. Vypadala krásnì jako princezna. Pouze tehdy, kdy¾ tedy hosté se zka¾enými dívkami rychle zmìnili názor. Nemluvì o poslední, ¾e od zaèátku vydání do show, to bylo více ne¾ dvì hodiny. Neèekanì ... zcela zmìnil koncept, a ve svém jazyce nìkolik dal¹ích ¹lo takto: "Nelíbí se mi to, proto¾e si nevzpomínám na princeznu, nejvíc na její podøízenou." Vynalezla nový úèes, uspoøádala vlasy v podobì volné koky. Proto¾e, samozøejmì, jak jsem napsal døíve, v souèasné dobì praktikujeme koneènou úpravu jejích vlasù a poslední z nich zcela dobøe pro¹la. Její matka, na jedné stranì, jsem byl schopen udìlat dal¹í za pár minut.

Podívejte se na nabídku vlásenek