Vyrobni proces svaoovanych trubek

Sbìraèe prachu jsou pravdìpodobnì jedinou z nejjednodu¹¹ích skupin prùmyslových zaøízení. Díky vývojové øadì aplikací jsou schopny odprá¹it se v mechanickém stylu, pøes èistící tìleso i pomocí stlaèeného vzduchu.Prùmyslové lapaèe prachu jsou lapaèe prachu, které nacházejí uplatnìní prakticky ve v¹ech odvìtvích, kde je problém s kontaminovaným vzduchem vznikajícím ve výrobním procesu.

Nejoblíbenìj¹í jsou tzv. Lapaèe prachu, které se pou¾ívají zejména v døevozpracující a nábytkáøské sféøe, výbornì vykonávají svou práci a pøi tì¾bì rùzných typù prachu, napø. Plasty, odpadní papír atd. Firmy, které tyto pøístroje vyrábìjí, mají také velké spoleènosti, které jsou schopny pracovat doma celé výrobní haly, stejnì jako jemné stacionární èásti pou¾ívané individuálnì pro nìkteré stroje.Dal¹í modely tìchto firem, které by mìly být napsány, jsou prùmyslové lapaèe prachu malých rozmìrù (tzv. Kazeta. Navzdory jejich relativnì malé velikosti mají velký filtraèní prostor. Nejlépe se kontrolují v roli starého a malého prachu. Také jako kazetové separátory prachu, pracující s nízkou koncentrací prachu.Vìt¹í zaøízení (napø. Cyklóny nacházejí uplatnìní zejména v technologiích, ve kterých se velká èást erozního prachu uvádí napø. V energetice, pøi výrobì sypkých stavebních materiálù, v koksárenství, slévárenství, uhelném prùmyslu atd.Mohou být pøidány do výbu¹né koule, co¾ dokazuje, ¾e jsou vyrobeny v souladu s informacemi ATEX. Hlavními aplikacemi byly piliny, ¹tìpky, brusný prach s pilinami z rùzných materiálù, tzv. olejová mlha, svaøovací výpary atd.Nejnovìj¹í filtraèní filtry s modulární konstrukcí se vyznaèují silnou formou a multifunkèností. Existuje mo¾nost pou¾ití rùzných forem z hlediska jejich manipulace, zpùsobu vyprazdòování a èi¹tìní filtraèních pouzder.Prùmyslové lapaèe prachu hrají jedineènou roli: pomáhají udr¾ovat výrobní halu èistou a hygienickou a v zimì recirkulací obnovují teplý vzduch.