Zatmini nakupni ko ik

BagProject je e-commerce obchod, který nabízí vysokozdvi¾né vozíky a nákupní vozíky nejlep¹í tøídy. V prodeji jsou navíc: komerèní stoly, rekreaèní kufry, pøepravní vozík, batohy a kola. Spoleènost má rozsáhlé zku¹enosti v oboru obchodovaného zbo¾í. Vysokou skupinu nabízených produktù garantují zku¹ení pracovníci spoleènosti. V¹echny polo¾ky vynikají vysokou mírou pohodlí a praktiènosti. Tímto podnikáním podporujete také polskou ekonomiku. Zaøízení jsou pouze tuzem¹tí výrobci. Prodejní vozík na zavazadla má nosnost a¾ 70 kg. Montuje se z pevné ocelové trubky. Obchod také prodává lehké stoly, snadno se staví a demontuje. Odolné, s vyztu¾enými profily, odolné vùèi hmotnosti. Velký výbìr batohù - mladých, malých a nejtì¾¹ích. Vyrobeny z tvrdých materiálù, s dùle¾itým pedantry, zaruèují dlouhou ¾ivotnost. Kufry mají velká kola, hliníkovou rukoje» s úpravou nastavení. Star¹í èlovìk by si mìl koupit perfektní nákupní vozík s velkou a pøíjemnou ta¹kou. Na prodej velký výbìr z mnoha barev, tvarù a motivù ta¹ky. V kolekci obchod vyu¾ívá také turistické ta¹ky. Jsou ¹ité z vodotìsného výrobku a speciálních vyztu¾ených vlo¾ek. Jsou odolné a lehké. Alternativou k sáèkùm mohou být rekreaèní batohy, odolné proti trhání. BagProject umo¾òuje úzkou dodací lhùtu, pøímé øe¹ení pro spotøebitele a úzký servis.

Viz: pøesunutí tì¾kých pøedmìtù